Novela zákona o dani z nabytí nemovitosti

Dne 5.8.2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn pod č. 254/2016 Sb. zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

Zákonodárce v důvodové zprávě k novele za její hlavní cíl označuje odstranění nedostatků dosavadní právní úpravy, jež doposud vyplynuly z její reálné aplikace v praxi a ze zkušeností v ní nabytých. Šlo také o určitá upřesnění a odstranění aktuálních nejednoznačností, včetně snížení možnosti případné nežádoucí daňové optimalizace v této oblasti.
Za primárně nezbytné bylo označeno jednoznačné vymezení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí a odstranění možnosti smluvního ujednání o poplatníkovi v případech koupě nebo směny.
Daň z nemovité věci je tedy nově koncipována, když osoba poplatníka bude od účinnosti novely sjednocena v osobě nabyvatele, a to ve všech případech, kdy dochází ke vzniku předmětu daně.
Měly by tím být odstraněny obtíže vyplývající z dosavadní právní úpravy, dle níž je v některých případech poplatníkem daně převodce a v některých nabyvatel. Mění se rovněž koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí, úprava osvobození nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem územním samosprávným celkem či se zjednodušuje způsob určení základu daně u směny, změn je však mnohem více.
Zákon nabývá účinnosti dnem 1.11.2016.

zdroj: http://www.pravniprostor.cz/zmeny-v-legislative/vyslo-ve-sbirce-zakonu/novela-zakonneho-opatreni-o-dani-z-nabyti-nemovitych-veci

Domluvte si se mnou schůzku. Kontakt